htaccess WordPress – Tệp .htaccess mặc định cho WordPress

Tệp .htaccess là yếu tố quan trọng nhất để điều hướng và cũng như là…